Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie

Świadczenie wychowawcze i "Dobry Start"

Świadczenie wychowawcze tzw. „500+” to 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.


Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny opiekun dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, albo lub w pieczy zastępczej;
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
-
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;

  2. ojciec dziecka jest nieznany;

  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenie całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Świadczenie „Dobry Start” tzw. „300+” to jednorazowe 300 złotych na dziecko rozpoczynające rok szkolny.

Wniosek o świadczenie może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

- 20 roku życia;

- 24 roku życia- w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
a od
1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie. Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Po tym terminie złożone wnioski pozostaną nierozpatrzone.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe

CZYNNE:

Poniedziałek: 7.00-15.30

Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-14.30

Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Chopina1

42-480 Poręba

tel. 32 67 72 033

e-mail:

sekretariat@mopsporeba.pl