Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują  osobom spełniającym równocześnie 3 kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:

1. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

2. Dochód gospodarstwa nie przekracza kryterium określonego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,

3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieści się w granicach norm ustawowych,

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

-  najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

-  osoba mieszkającym w lokalach mieszkalnych , do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

-  osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom  samodzielnych lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wnioskodawcy , jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od  01.03.2020r.  najniższa emerytura wynosi 1200,00 zł.

Aktualne kryterium dochodowe;

- gospodarstwo wieloosobowe 125% kwoty najniższej emerytury  -  2100,00 zł;

- gospodarstwo jednoosobowe 175% kwoty najniższej emerytury -  1500,00 zł;.

Do dochodu nie wlicza się :

- dodatków dla sierot zupełnych,

- zasiłków pielęgnacyjnych z MOPS

- zasiłków  okresowych z pomocy społecznej

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

- dodatku mieszkaniowego,

-świadczenia wychowawczego,

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

- pomocy w zakresie dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z prac w indywidualnych gospodarstwach rolnych (Dz.u. z 2018r.)

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35m2 + 30 % = 45,50 m2 - 1 osoba

40m2 + 30 % = 52,00 m2 -  2 osób

45m2 + 30 % = 58,50 m2 -  3 osób

55m2 + 30 % = 71,50 m2 -  4 osób

65m2 + 30 % = 84,50 m2 -  5 osób

70m2  + 30% = 91,00 m2  -  6 osób

Jeżeli w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania    w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

WYDATKI NA MIESZKANIE

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Do wydatków  na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

-  opłat za gaz przewodowy,

-  energię elektryczna,

-  ubezpieczeń,

-  podatku od nieruchomości,

-  opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014 r. istnieje możliwość otrzymania przez tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - dodatku energetycznego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wypłacony w 2014 r. dodatek energetyczny jest zwolniony z opodatkowania.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 10,94 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,19 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,23 zł/miesiąc.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe

CZYNNE:

Poniedziałek: 7.00-15.30

Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-14.30

Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Chopina1

42-480 Poręba

tel. 32 67 72 033

e-mail:

sekretariat@mopsporeba.pl