Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie

Stypendium i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:

-zamieszkujący na terenie miasta Poręba,
-uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół   
  publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia 24 roku życia,
-pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje minimum jedna przesłanka:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • rodzina jest niepełna,
 • inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 (zgodnie
z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1
1 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, DZ. U. z 201
8 r. poz. 1358).

Wysokość stypendium szkolnego - jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać 124,00 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,

 • całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

WAŻNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września każdego roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie w godzinach pracy ośrodka.

Zasiłek szkolny

O zasiłek szkolny może ubiegać się rodzic lub pełnoletni uczeń po wystąpieniu zdarzenia losowego w terminie dwóch miesięcy od daty zaistnienia.

Do zdarzeń losowych uzasadniających przyznanie zasiłku szkolnego zalicza się w szczególności:

 • śmierć członka rodziny lub opiekuna prawnego;
 • długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny, które spowodowały czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyły możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego;
 • pożar, powódź lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło całkowite zniszczenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia;
 • inne zdarzenia losowe, które spowodowały czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyły możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego.

Wysokość zasiłku szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. O wysokości przyznanego zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Miasta Poręba uwzględniając indywidualną sytuację materialną i losową ucznia jaka wystąpiła z powodu zdarzenia losowego

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe

CZYNNE:

Poniedziałek: 7.00-15.30

Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-14.30

Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Chopina1

42-480 Poręba

tel. 32 67 72 033

e-mail:

sekretariat@mopsporeba.pl