Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie

Pomoc niepieniężna

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, projekt socjalny, kartę pracy. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe metody i techniki, które stosowane są z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W ramach pracy socjalnej Ośrodek realizuje m.in. następujące działania:

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania, za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, nawet w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Narzędziem pracy asystenta z rodziną jest plan pracy. Asystent udziela wskazówek rodzinie jak prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe w zakresie żywienia, higieny i budżetu, podpowiada jak rozwiązywać bieżące problemy, motywuje do podjęcia leczenia czy zatrudnienia. Asystent przede wszystkim wspiera i aktywizuje rodzinę poprzez zwiększenie jej wpływu na własne życie. Asystent pomaga również przezwyciężyć trudności związane z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Praca asystenta ma doprowadzić do tego, aby rodzina odzyskała podmiotowość i wiarę we własne możliwości. Do zadań asystenta nie należy przyznawanie świadczeń finansowych.

Ośrodek realizuje także zadania ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Asystent rodziny koordynuje poradnictwo wsparcia na wniosek osób/rodziny złożony do właściwego ze względu na  miejsce zamieszkania  wnioskodawcy  kierownika  ośrodka  pomocy  społecznej.  Koordynacja polega na: opracowywaniu wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia, występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób/rodziny na ich żądanie do różnych podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

Interwencja kryzysowa

  • Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
  • Kryzys obejmuje te sytuacje w życiu człowieka, które związane są z kumulacją napięć powodujących ogromne poczucie stresu, zagrożenia i bezradności (np. śmierć bliskiej osoby, rozpad związku, utrata pracy).
  • Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej interwencją obejmuje osoby i rodziny niezależnie od ich sytuacji materialnej.
  • W działaniach interwencyjnych mają zastosowanie określone wewnętrzne procedury interwencyjne.

Sprawienie pogrzebu

Osobom zmarłym zamieszkałym na terenie Miasta nie posiadającym osób bliskich oraz krewnych, przysługuje pogrzeb sprawiony przez gminę, będący świadczeniem z pomocy społecznej. Pogrzeb sporządza się zgodnie z wyznaniem zmarłego, na najbliżej położnym cmentarzu tego wyznania lub na cmentarzu komunalnym. Usługi pogrzebowe obejmują: przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie zwłok), dostarczenie trumny, przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub w chłodni, zapewnienie przewozu zwłok karawanem, wykopanie, zakopanie, uformowanie, oznaczenie grobu tabliczką.
W przypadku kremacji zwłok usługi pogrzebowe obejmują: przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie zwłok), dostarczenie trumny, przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub w chłodni, zapewnienie przewozu zwłok karawanem, kremację zwłok, urnę i jej pochowanie, oznaczenie grobu tabliczką.

 Pozostałe świadczenia niepieniężne zgodnie z art. 36 pkt 2  ustawy o pomocy społecznej.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe

CZYNNE:

Poniedziałek: 7.00-15.30

Wtorek-Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-14.30

Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Chopina1

42-480 Poręba

tel. 32 67 72 033

e-mail:

sekretariat@mopsporeba.pl